KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. danych osobowych oraz o związanych z tym prawach, przysługujących posiadaczom tych danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Agencji Nasiennej Sp. z o.o. jest Agencja Nasienna Sp. z o.o., ul. Luksemburska 5, 64-100 Leszno.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa:
  a) Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 213)
  b) Rozporządzenie Rady (WE) NR 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin
  c) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze z zakresu odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji uprawnień hodowców i organizacji hodowców, wynikających z przepisów prawa wskazanych w pkt 2 (a-c).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych są hodowcy i organizacje hodowców, będący członkami organizacji Agencja Nasienna Sp. z o. o. w Lesznie. Dane są udostępniane konkretnemu hodowcy tylko w zakresie odmian roślin, do których przysługuje mu wyłączne prawo.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadaczowi tych danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy osoba, której dane osobowe są przetwarzane w Agencji Nasiennej Sp. z o.o., nie jest już adresatem przepisów prawa wskazanych w pkt 2 (a-c), np. nie jest już posiadaczem gruntów rolnych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Agencji Nasiennej Sp. z o.o. danych osobowych, posiadaczowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez posiadacza danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji:
  a) gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, lub
  b) gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa.
 9. Dane osobowe są profilowane pod kątem spełniania przez posiadaczy danych osobowych kryterium tzw. „drobnego rolnika” w rozumieniu przepisów prawa wskazanych w pkt. 2 (a-c), regulujących instytucję odstępstwa rolnego.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.