Licencje

Do produkcji materiału siewnego odmian chronionych uprawnieni są tylko licencjobiorcy (firmy nasienne), działający w oparciu o pisemną umowę licencyjną, zawartą z hodowcą będącym właścicielem konkretnej odmiany lub odmian roślin.

Po zakończeniu sezonu siewu licencjobiorca rozlicza się z hodowcą zgodnie z zawartą umową, uiszczając na rzecz tego hodowcy opłatę licencyjną.

Licencjobiorcy mogą nawiązać współpracę z plantatorami, udzielając im sublicencji na produkcję nasion lub sadzeniaków danej odmiany.

Wszystkie plantacje oraz zebrane z nich nasiona są poddawane wieloetapowej kontroli przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), od oceny polowej, poprzez badania laboratoryjne, ocenę tożsamości i czystości odmianowej, aż do oceny cech zewnętrznych.

Tylko jeśli pomyślnie przejdą wszystkie etapy, zostaną dopuszczone przez PIORiN do obrotu, jako kwalifikowany materiał siewny.

Agencja Nasienna kontroluje prawidłowość realizacji umów licencyjnych zawartych przez hodowców z firmami nasiennymi na produkcję i obrót materiałem siewnym.

Zapraszamy do kontaktu

Służymy telefonicznym i mailowym wsparciem,
jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku,
w godz. 8:30-15:00.