Regulamin newslettera Agencji Nasiennej Sp. z o.o.

§ 1 – Definicje

 1. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Użytkownik może otrzymywać od Agencji na wskazany adres e-mail wiadomości dotyczące rolnictwa i ochrony prawnej odmian roślin, w szczególności informacje o prawach i obowiązkach posiadacza gruntów rolnych, wynikających z przepisów krajowych oraz rozporządzeń wspólnotowych, o zasadach korzystania z odstępstwa rolnego, uiszczaniu opłat licencyjnych i za rozmnożenia własne, wyjątkach i zmianach w zakresie ochrony wyłącznego prawa oraz informacje o postępie biologicznym i pracach hodowlanych.
 2. Strona – witryna internetowa Agencji Nasiennej Sp. z o.o. o adresie http://www.agencjanasienna.pl/
 3. Agencja – Agencja Nasienna Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie 64-100, ul. Luksemburska 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000180897, o kapitale zakładowym PLN 480.000,00, NIP PL6972114964, REGON 411532919, posiadająca stronę internetową http://www.agencjanasienna.pl/, tel. 65 529 31 61 oraz adres e-mail: zarzad@agnas.pl
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 – Newsletter

 1. Użytkownik może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter
 2. Wiadomości e-mail w ramach usługi Newsletter wysyłane będą na adres e-mail podany przez Użytkownika – będącego jednocześnie jego właścicielem – od momentu zapisania się do Newslettera oraz po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
 3. W celu zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku Użytkownik podaje w przeznaczonym do tego formularzu, zamieszczonym na Stronie, swoje imię lub nazwę firmy oraz adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Agencja wyśle Użytkownikowi wiadomość weryfikującą, w której znajdzie się link służący potwierdzeniu woli zapisania się do Newslettera przez Użytkownika. Po potwierdzeniu przez Użytkownika woli zapisania się do Newslettera, Agencja rozpocznie świadczenie usługi Newslettera na rzecz Użytkownika do momentu, w którym Użytkownik zrezygnuje z Newslettera.
 4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera znajdować się będzie informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Użytkownik może wypisać się z Newslettera w każdym momencie, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, korzystając z opcji, o której mowa w par. 2 ust. 5, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Agencji: zarzad@agnas.pl.
 7. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym zakończeniem świadczenia tej usługi przez Agencję.
 8. Użytkownik może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w każdym czasie, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, wysyłając wiadomość na adres e-mail Agencji: zarzad@agnas.pl.

§ 3 – Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Agencji na adres e-mail: zarzad@agnas.pl.
 2. Agencja ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Agencji w związku z usługą Newsletter jest Agencja.
 2. Użytkownik, zapisując się do Newslettera, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję w celu świadczenia usługi Newsletter na rzecz Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania ich poprawienia.
 4. Agencja może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu wyłącznie w celu świadczenia usługi Newsletter.

§ 5 – Postanowienia końcowe

 1. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu, spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Agencję.
 2. Informacja o planowanych zmianach regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika, podany w momencie zapisywania się do Newslettera, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. Brak sprzeciwu ze strony Użytkownika wobec planowanych zmian regulaminu do chwili wejścia ich w życie rozumiany jest jako akceptacja tych zmian przez Użytkownika.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Agencji: zarzad@agnas.pl, co będzie skutkować zakończeniem świadczenia usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie usługi Newslettera przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Agencji.
 6. Treść niniejszego regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Użytkownikowi w momencie zapisywania się do Newslettera, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej: https://agencjanasienna.pl/dokumenty-do-pobrania/ .