Odstępstwo rolne

Do siewu odmiany chronionej wyłącznym prawem rolnik może użyć tylko:

 • kwalifikowanego materiału siewnego, nabytego u licencjonowanego sprzedawcy, z urzędową etykietą i fakturą zakupu;
 • nasion lub sadzeniaków z własnego zbioru, w ramach przywileju tzw. odstępstwa rolnego.

Siew ze zbioru w ramach odstępstwa rolnego nie wymaga uprzedniej zgody hodowcy, pod warunkiem, że:

 1. materiał do siewu rolnik zebrał z własnych lub dzierżawionych gruntów rolnych;
 2. odmiana, którą chce wysiać, jest odmianą populacyjną;
 3. odmiana należy do gatunku dozwolonego prawem do odstępstwa rolnego.

GATUNKI DOZWOLONE DO SIEWU ZE ZBIORU W RAMACH ODSTĘPSTWA ROLNEGO

Dla odmian objętych ochroną prawną na poziomie krajowym

(art. 23 ust. 2 Ustawy o ochronie prawnej odmian roślin)
 • bobik
 • groch siewny
 • jęczmień
 • kukurydza
 • len zwyczajny (oleisty)
 • lucerna siewna
 • łubin wąskolistny
 • łubin żółty
 • owies
 • pszenica twarda
 • pszenica zwyczajna
 • pszenżyto
 • rzepak
 • rzepik
 • wyka siewna
 • żyto
 • ziemniak
 • soja (od 11.07.2017 r.)

Dla odmian objętych ochroną prawną na poziomie wspólnotowym

(art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94)
 • bobik
 • ciecierzyca pospolita
 • groch zwyczajny
 • koniczyna aleksandryjska
 • koniczyna perska
 • lucerna siewna
 • łubin żółty
 • wyka siewna
 • jęczmień
 • kanar
 • owies
 • pszenica
 • pszenica orkisz
 • pszenica twarda
 • pszenżyto
 • ryż
 • żyto
 • ziemniak
 • len oleisty (z wyłączeniem lnu włóknistego)
 • rzepak
 • rzepik

Opłata za odstępstwo rolne

Opłata za siew ze zbioru w ramach odstępstwa rolnego wynosi 50% opłaty licencyjnej obowiązującej dla danej odmiany za każdy wysiany kg materiału ze zbioru.
Aktualne stawki opłat – sprawdź tutaj!

Obowiązek i zakres opłaty

Obowiązek i zakres uiszczenia opłaty za odstępstwo rolne zależy od posiadanej powierzchni gruntów rolnych (grunty własne oraz dzierżawy pisemne lub ustne).

Przedziały powierzchni - odstępstwo rolne

Terminy uiszczania opłat

Opłatę za skorzystanie z odstępstwa rolnego należy uiścić w następującym terminie:

 • dla odmian chronionych na poziomie krajowym: 30 dni od daty siewu;
 • dla odmian chronionych na poziomie wspólnotowym: niezwłocznie, ale nie później niż do 30 czerwca roku gospodarczego, w którym siew ze zbioru miał miejsce.

Jak się rozliczyć?

Jeśli hodowca posiadający wyłączne prawo do odmiany, którą wysiał rolnik, jest zrzeszony w Agencji Nasiennej, można rozliczyć się za jej pośrednictwem, przesyłając następujące pisemne informacje:

 1. imię i nazwisko oraz adres rolnika;

 2. gatunek, odmiana i ilość kg nasion wysianych ze zbioru;

 3. miesiąc i rok siewu (np. kwiecień 2020);

 4. powierzchnia posiadanych gruntów rolnych.

Następnie rolnik dokonuje opłaty na podstawie faktury, którą otrzyma od Agencji Nasiennej. Wpłatę od rolnika Agencja Nasienna przekaże odpowiednim hodowcom.

Do udzielenia informacji można wykorzystać pomocniczy formularz AGNAS lub internetową platformę Agn@s.

Jeśli hodowca nie jest zrzeszony w Agencji Nasiennej, rolnik winien skontaktować się z nim bezpośrednio w celu rozliczenia za odstępstwo rolne.

Zapraszamy do kontaktu

Służymy telefonicznym i mailowym wsparciem,
jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku,
w godz. 8:30-15:00.