Aktualności

Wnioski o udzielenie informacji

Rozpoczęliśmy wysyłkę wniosków do rolników o udzielenie informacji, czy w roku gospodarczym 2021-2022 korzystali oni z odstępstwa rolnego. Informacja, której oczekujemy, powinna zawierać odpowiedź, czy we wskazanym okresie rolnik wysiał lub zasadził materiał z własnego zbioru odmian chronionych, czy też nie.

Jednocześnie przypominamy, że:

  • Z wnioskiem o udzielenie informacji zwracamy się do rolników na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r., ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego (…).
  • Wniosek dotyczy tylko odmian chronionych wyłącznym prawem na poziomie wspólnotowym; udzielając informacji, rolnik może jednak uwzględnić również odmiany chronione na poziomie krajowym, jeśli takie wysiał z własnego zbioru.
  • Odpowiedź musi mieć formę pisemną – można jej udzielić na dołączonym do wniosku formularzu AGNAS, listownie, mailowo (zarzad@agnas.pl) lub za pośrednictwem internetowej platformy Agn@s.
  • Odpowiedź na wniosek jest obowiązkowa, nawet jeśli rolnik korzystał tylko z materiału kwalifikowanego lub nie prowadził żadnych upraw.
  • Z obowiązku odpowiedzi zwolnieni są rolnicy posiadający grunty o powierzchni <30 ha (dla gatunków innych niż ziemniaki) i <10 ha (dla ziemniaków). Prosimy nas tylko powiadomić o tym fakcie na piśmie.
  • Prosimy również o pisemną informację (listownie lub mailowo), jeśli w Państwa przypadku zaszły jakieś istotne zmiany, np. zbycie lub oddanie w dzierżawę gruntów rolnych, zmiana danych rolnika, likwidacja gospodarstwa rolnego.

W razie pytań lub wątpliwości służymy wyjaśnieniami pod numerami telefonów, wskazanymi w nagłówku i stopce strony lub w zakładce Kontakt, w dni robocze, w godz. 8:30-15:00.
Zapraszamy również do korzystania z czatu na naszej stronie internetowej.

wnioski o udzielenie informacji