Agencja Nasienna ważna informacja
ZASIEWY WIOSNA 2018

Planujesz tegoroczne zasiewy
wiosenne? Wybierasz materiał
i odmiany do siewu?
Sprawdź, czy wybrana odmiana
jest chroniona wyłącznym prawem!


Adresy wyszukiwarek COBORU
i CPVO: podstrona "Linki".

203, 2018

IGRIT.PL

Z przyjemnością informujemy o nawiązaniu współpracy z www.igrit.pl - Internetową Giełdą Rolną i Towarową. (więcej…)

203, 2018

FORUM NASIENNE W KIELCACH

Zachęcamy do udziału w Forum Nasiennym, organizowanym przez Polską Izbę Nasienną pod hasłem
(więcej…)

 

agencja nasienna Leszno pomoc nasiona agencja nasienna Leszno agencja nasienna Leszno

 

AGENCJA NASIENNA

Agencja Nasienna Sp. z o.o. powstała w 2003 roku. Obecnie nasza organizacja reprezentuje ponad 30 hodowców roślin rolniczych, w tym również powiązanych z zagranicznymi spółkami hodowlanymi. Swoją działalność koncentrujemy na uporządkowaniu rynku nasiennego w Polsce, przynosząc tym samym wymierne korzyści dla rolników, hodowców oraz firm nasiennych.

Agencja Nasienna - ochrona prawna odmian roślin

Pojekt UE - Agencja Nasienna Leszno

Czy ochrona prawna odmian roślin to korzyść tylko dla hodowców? W jaki sposób rolnicy zyskują na ochronie wyłącznego prawa? Na te pytania staramy się odpowiedzieć poniżej.

"WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA A POSTĘP BIOLOGICZNY W HODOWLI ROŚLIN ROLNICZYCH"

Ochrona prawna odmian roślin kojarzy się rolnikom głównie z opłatami. Regulacje wynikające z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2003 r., nr 137, poz. 1300 z późn. zm.) rolnicy traktują jako zło konieczne, jako dodatkowy, nałożony na nich podatek. Tymczasem, rzetelnie rozliczając się z hodowcą, stymulują oni postęp biologiczny.

Hodowca - odkrywca

Hodowla roślin to przedsiębiorstwo, którym rządzą takie same prawa ekonomiczne, jak każdym innym. Jest w nim jeszcze miejsce na pasję. Można powiedzieć, że hodowca roślin rolniczych na swój sposób jest odkrywcą. Badając cechy dziedziczne danej rośliny uprawnej, hodowcy poszukują metod ich polepszania, tak, aby w rezultacie otrzymać odmianę o lepszej jakości, dającą wyższe plony. Poza wytwarzaniem nowych odmian roślin, hodowcy zajmują się również tzw. hodowlą zachowawczą już istniejących odmian, produkując elitarny materiał siewny, o cechach w najwyższym stopniu odpowiadających wzorcowi danej odmiany.

Prowadzenie hodowli roślin rolniczych nie jest tanim zajęciem. Aby uzyskać wymierne efekty swojej działalności, hodowca musi dysponować bardzo dobrze wyposażonym zapleczem technicznym, m.in. w postaci specjalistycznych laboratoriów i sprzętu, odpowiednich warunków do szybkiej wegetacji roślin, wysoko wykwalifikowanej kadry oraz dostępu do zasobów genetycznych. Odzyskiwanie nakładów finansowych rzędu kilku milionów złotych, zainwestowanych w opracowanie nowej odmiany, zwykle zajmuje hodowcy co najmniej 3 lata. Należy przy tym pamiętać, że przeciętnie największa atrakcyjność odmiany na rynku wynosi ok. 5 lat; później jej popularność spada, gdyż nabywcy poszukują kolejnych, nowych odmian.

Geniusz hodowcy nie polega na tworzeniu jak największej liczby odmian, ale na tworzeniu jak największej liczby poszukiwanych odmian. Oczekiwania rynku musi przewidzieć wcześniej niż nabywcy i jeszcze tym oczekiwaniom sprostać. Taki hodowca zdobywa rynek, który zwróci mu poniesione nakłady, wynagrodzi mu jego pracę i zapewni mu środki finansowe na dalsze innowacje.

Ochrona – istotą innowacyjności

Jak do tworzenia nowych odmian ma się kwestia ochrony prawnej odmian roślin? W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że ochrona wyłącznego prawa hodowców do odmian jest istotą innowacyjności. Środki pozyskane przez hodowcę z tytułu opłat licencyjnych i opłat za odstępstwo rolne są istotnym wkładem w dalszy rozwój hodowli, niezbędnym do opracowywania nowych odmian. Bez tych funduszy postęp biologiczny jest niemożliwy.

Opłaty za korzystanie z chronionych odmian roślin uprawnych są też swoistym głosem rolników, wpływającym na kształtowanie hodowli. Posiadacze gruntów rolnych wybierają i uprawiają odmiany, które spełniają ich oczekiwania, a więc są najlepsze. W ten sposób dokonują inwestycji w rozwój wybranych odmian i hodowli oraz dostarczają hodowcom wskazówek, w jaki sposób mają efektywnie zarządzać swoją własnością intelektualną.

Prawo rynku buduje silną hodowlę – rolnicy jako konsumenci mają w tym procesie swój niezaprzeczalny udział. Poprzez zgodne z prawem korzystanie z chronionych odmian roślin uprawnych rolnicy wskazują kierunek rozwoju hodowli roślin rolniczych i w istotny sposób go stymulują. W zamian otrzymują możliwość skorzystania z bogatej oferty nowych odmian roślin, coraz lepiej dostosowanych do potrzeb danego gospodarstwa rolnego oraz środowiska uprawy.

Agencja Nasienna Sp. z o. o. w Lesznie została założona we wrześniu 2003 roku przez 7 polskich spółek hodowli roślin rolniczych. Trzy lata później do grona wspólników Agencji Nasiennej przystąpiło 6 spółek związanych z hodowlą zagraniczną, a w następnych latach kolejne 2 spółki. W listopadzie 2010 roku dołączyło 6 spółek hodowli ziemniaka. Do niedawna Agencja Nasienna reprezentowała 19 hodowców; w październiku 2013 r., kiedy to miał miejsce akces kolejnej spółki hodowlanej, grupa ta zwiększyła się do 20 hodowców. Agencja Nasienna nadal się rozwija, przyjmując w swoje struktury kolejnych hodowców roślin rolniczych.

Przyczyny powołania Agencji Nasiennej:

 • znikomy udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach, co ma negatywny wpływ na konkurencyjność krajowego rolnictwa w UE;
 • duży stopień szkodliwości dla hodowców, rolników i całego legalnego rynku nasiennego, wynikający z nieuczciwego obrotu nasionami, naruszającego wyłączne prawo 
 • udzielanie wsparcia kompetentnym firmom nasiennym, przygotowującym dla rolników wysokiej jakości materiał siewny i rzetelnie rozliczającymi się z hodowcami posiadającymi wyłączne prawo do odmian chronionych
 • straty ponoszone przez rolników stosujących niskiej jakości nasiona, pochodzące z nielegalnego obrotu materiałem siewnym;
 • wdrożenie i realizacja kontroli korzystania z odstępstwa rolnego

Zadania realizowane przez Agencję Nasienną:

 • kontrola przedsiębiorców realizujących zawarte z hodowcami umowy licencyjne na produkcję i obrót kwalifikowanym materiałem siewnym; (czytaj: licencje)
 • zbieranie i weryfikacja informacji związanych z korzystaniem z przywileju odstępstwa rolnego (czytaj: obowiązek informacyjny)
 • zbieranie i kontrola informacji od przetwórców o wykonaniu usług przetworzenia materiału ze zbioru odmian chronionych na materiał rozmnożeniowy; (czytaj: przetwórcy)
 • realizacja kolektywnego systemu zbierania opłat za odstępstwo rolne;
 • wspieranie zgodnego z prawem korzystania z odmian roślin objętych ochroną prawną i zwalczanie przejawów naruszania wyłącznego prawa, w szczególności nielegalnego obrotu materiałem siewnym.

Zadania podejmowane przez Agencję Nasienną mają na celu uporządkowanie rynku nasiennego w Polsce, z korzyścią dla rolników, firm nasiennych i hodowców.

Prowadzimy szereg akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie całego kraju, mających na celu poszerzenie wiedzy na temat ochrony prawnej odmian roślin oraz zasad korzystania z przywileju odstępstwa rolnego, takich, jak:

 • udział w konferencjach i targach branżowych;
 • publikacje w prasie rolniczej oraz tytułach lokalnych, poruszające tematykę ochrony prawnej odmian roślin i przywileju odstępstwa rolnego oraz przestrzegające przed naruszeniami wyłącznego prawa;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie edukacyjnych broszur oraz ulotek;
 • przygotowywanie we współpracy z hodowlami roślin rolniczych i instytucjami branżowymi edukacyjnych programów telewizyjnych;
 • prowadzenie szkoleń i wykładów w zakresie ochrony prawnej odmian roślin dla rolników, instytucji zajmujących się doradztwem rolniczym oraz uczniów szkół rolniczych.