OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Agencja Nasienna w Lesznie, będąca organizacją hodowców, lub sam Hodowca, mają prawo zwrócić się do rolnika z zapytaniem, czy i w jakim zakresie korzystał on z odstępstwa rolnego. W tym celu, w imieniu hodowców, których reprezentujemy, nasza Agencja regularnie wysyła do różnych grup rolników wnioski o udzielenie informacji, wraz z formularzem AGNAS, który ma ułatwić udzielenie odpowiedzi. Zgodnie z przepisami, rolnicy mają obowiązek na taki wniosek odpowiedzieć pisemnie (we właściwy sposób wypełniając formularz) lub udzielając wymaganych informacji listownie albo mailowo), nawet jeśli w danym sezonie lub roku:

  • nie uprawiali odmian objętych ochroną wyłącznego prawa;
  • nie korzystali z materiału siewnego lub sadzeniaków z własnego zbioru, lecz wysiali wyłącznie materiał kwalifikowany;
  • nie znają nazw wysianych odmian;
  • nie prowadzili upraw w ogóle.

Udzielenie informacji jest obowiązkowe, bez względu na charakter gospodarstwa (konwencjonalne, ekologiczne, wielkotowarowe), wielkość i strukturę upraw, czy też przeznaczenie zbiorów (ponowny siew, skarmienie itp.); jedynym kryterium zwolnienia jest posiadana powierzchnia gruntów rolnych.

Posiadacze gruntów rolnych poniżej 10 ha (grunty własne i dzierżawy pisemne lub ustne) są zwolnieni z obowiązku udzielania informacji. Prosimy jedynie powiadomić nas o tym fakcie, najlepiej pisemnie, przesyłając na nasz adres oświadczenie np. "Oświadczam, że w roku 2015 posiadam poniżej 10 ha gruntów rolnych.", opatrzone bieżącą datą, imieniem i nazwiskiem, adresem oraz własnoręcznym podpisem.

 

Kto i jak wypełnia formularz AGNAS?

Jeśli mają Państwo wątpliwości, jak udzielić informacji lub, czy i w jakim zakresie obejmuje ich obowiązek informacyjny, zapraszamy do lektury "Pytań i odpowiedzi" lub do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź listownego z Agencją Nasienną.