GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE

Podstawowe zasady dotyczące doboru materiału siewnego w gospodarstwach ekologicznych:

 1. W gospodarstwach ekologicznych należy stosować roślinny materiał rozmnożeniowy pochodzący z produkcji ekologicznej.
 2. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie prowadzi wykaz dostawców nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, wyprodukowanego metodami ekologicznymi.
 3. Materiał siewny musi spełniać wymagania dotyczące wytwarzania, jakości oraz obrotu, które precyzuje Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 4. W gospodarstwach ekologicznych nie wolno stosować chemicznych zapraw nasiennych, ani też uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych.

Uprawy ekologiczne a ochrona prawna odmian roślin:

 1. Uprawa metodami ekologicznymi wykorzystuje również odmiany roślin objęte ochroną wyłącznego prawa!
 2. Produkcja materiału siewnego odmiany chronionej może się odbywać tylko na podstawie pisemnej zgody (licencji) hodowcy, posiadającego wyłączne prawo do tej odmiany; licencjobiorca ma też obowiązek uiścić opłatę licencyjną dla hodowcy.
 3. Prawo zezwala rolnikowi na siew materiału ze zbioru odmiany objętej ochroną wyłącznego prawa bez pisemnej zgody hodowcy pod warunkiem uiszczenia na jego rzecz opłaty w wysokości 50% opłaty licencyjnej za każdy wysiany kg nasion (przywilej tzw. odstępstwa rolnego).
 4. Obowiązek uiszczenia opłaty za OR dotyczy jednakowo gospodarstw ekologicznych, jak i konwencjonalnych o pow. >10 ha gruntów rolnych (w przypadku sadzenia odmian ziemniaków) i >25 ha gruntów rolnych (inne gatunki roślin rolniczych)
 5. Uwaga! Nie wszystkie gatunki roślin rolniczych są prawnie dopuszczone do odstępstwa rolnego! Sprawdź tutaj gatunki dopuszczone do OR. 
Obowiązek informacyjny:
 1. W myśl art. 23a Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin Agencja Nasienna ma prawo wystąpić do rolnika z wnioskiem o udzielenie informacji, czy wykorzystał on do siewu materiał ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem.
 2. Pisemna odpowiedź na taki wniosek jest obowiązkowa, bez względu na charakter gospodarstwa; jedynym kryterium zwolnienia jest posiadana powierzchnia gruntów rolnych.
 3. Jeżeli rolnik nie zna nazw wysianych odmian, w odpowiedzi na wniosek może wykazać same gatunki, z adnotacją „odmiana nieznana”, oraz ilość wysianego materiału i obsianą powierzchnię; powinien jednak niezwłocznie ustalić nazwy tych odmian, aby uregulować ewentualne opłaty dla hodowców.
Brak upraw gatunków, o które Agencja Nasienna pyta we wnioskach o udzielenie informacji, nie zwalnia rolnika z obowiązku informacyjnego; zawieszenie wysyłania tych wniosków jest możliwe na podstawie pisemnego oświadczenia rolnika. Gospodarstwo ekologiczne.